Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky internetového obchodu E-polis upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy (medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzickou alebo právnickou osobou). 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ceny ponúknutého tovaru sú uvedené ako konečné. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu (teda v ponuke). Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. 

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. 

Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť“ alebo „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci  v deň obdržania objednávky potvrdí elektronickou poštou objednávku (okrem dní pracovného pokoja), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcemu zaslaná elektronickou poštou.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, vyššej kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný  uzavrieť kúpnu zmluvu, a to s tými osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, prípadne faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH (objednávka prostredníctvom internetového obchodu e-polis tieto podmienky spĺňa automaticky). 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013  Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k informáciám o aktuálnych ponukách tovaru. O nových, zverejnených produktoch je kupujúci informovaný pravidelnými e-mailami, ktorých príjem môže zrušiť vo svojom užívateľskom účte. Predávajúci nemá povinnosť tieto e-maily posielať všetkým kupujúcim. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšiu dobu nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Cena tovaru a Platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobov ponúknutých v objednávkovom formulári, pokiaľ predávajúci neponúkne ďalší spôsob.

Cena tovaru je uvedená vždy v popise tovaru ako konečná cena produktu, zároveň je uvedená aj cena nákladov na dodanie tovaru (bližšie informácie o preprave tovaru sú zverejnené v Dodacích podmienkach).

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby, prevodom na bankový účet, je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Po pripísaní ceny tovaru na účet predávajúceho sa predávajúci zaväzuje tovar, ktorý je dostupný skladom, vyexpedovať a oboznámiť s touto skutočnosťou kupujúceho elektronickou poštou.

Dostupnosť ponúkaného tovaru

Tovar ponúkaný na webovom rozhraní stránky www.e-polis.sk je dostupný rôzne.

Každý tovar na stránke má v informáciách o tovare uvedenú dostupnosť, ktorá sa pohybuje pri každom tovare v iných časových intervaloch, čo závisí od druhu tovaru (veľkosti, kvality a možnosti dovozu na Slovensko). Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v čo najkratšej možnej dobe. V prípade omeškania predpokladanej dodacej doby, je predávajúci povinný oboznámiť s touto skutočnosťou kupujúceho a dohodnúť s ním iný termín dodania tovaru.

V prípade nespokojnosti s predĺžením dodacej lehoty má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak sa nejedná o zákonom vymedzené druhy tovaru, ktoré podliehajú rýchlemu zastaraniu, pokazeniu, opotrebovaniu alebo tovaru týkajúceho sa odstráneného obalu - potrebného z hygienických účelov, alebo tovaru poškodeného kupujúcim, má kupujúci právo do 14 dní od dodania tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa kupujúcemu zašle spolu s potvrdením objednávky. Ostúpenie od zmluvy zrealizuje kupujúci vyplnením a zaslaním formulára na adresu alebo prostredníctvom mailu na adresu  reklamacia@e-polis.sk. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v obchodných podmienkach na rozhraní webovej stránky. Pri odstúpení od zmluvy, bude znášať kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci je zároveň povinný vrátiť kupujúcemu cenu za poskytnuté služby do dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie nie je možné pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, jemu tým vzniknutá. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne uplatniť proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak kupujúci spoločne s tovarom obdrží aj darček a tento darček je nadobudnutý na základe rozväzovacej podmienky, tak rozväzovaca podmienka nastane vtedy, ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od kúpnej zmluvy ku ktorej bol darček dodaný. V tomto prípade je kupujúci povinný spolu s kúpeným tovarom vrátiť aj darček.

Preprava tovaru

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe individuálnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko za prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, potom je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri neprevzatí tovaru kupujúcim po dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Sťažnosti a podnety

Kupujúci môže na adresu  reklamacia@e-polis.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovom rozhraní zasielať svoje podnety a sťažnosti. Tie budú prevádzkovateľom stránky riešené, o čom bude kupujúci informovaný mailom.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

1.     Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne reklamačných podmienok sú riadené príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

2.     Nižšie uvedený reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol kupujúcim zakúpený v internetovom obchode www.e-polis.sk so sídlom v Humennom, a ktorého reklamácia bola kupujúcim uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru- uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.     Ku každému tovaru, zakúpenému v internetovom obchode www.e-polis.sk, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný doklad (záručný list) s uvedeným dátumom kúpy tovaru.

4.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť.

5.     Pri reklamácií je povinný kupujúci uviesť jednoznačný formulovaný popis vady, požiadavku na spôsob riešenia reklamácie a kontaktné údaje na kupujúceho.

6.     Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

a.     či sa jedná o tovar, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o nesprávne dodaný tovar, tak žiadame kupujúcich, aby tovar nerozbaľovali a nepoužívali)

b.     či je výrobok dodaný v neporušenom stave.

7.     Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

8.     Kupujúcim reklamovaný tovar musí byť zaslaný iba doporučene a s poistením, nakoľko internetový obchod www.e-polis.sk nenesie zodpovednosť za stratenie alebo škodu spôsobenú prepravou tovaru na reklamáciu.

9.     Reklamácia sa uplatňuje osobne alebo poštou na adrese:

Laborecká 1897/61
06601 Humenné

Tím internetového obchodu www.e-polis rád vyrieši nespokojnosť zákazníka, ktorá vznikla dodaním poškodeného alebo nefunkčného tovaru či dodaním nesprávneho tovaru. Pokojne nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo kontaktným formulárom,  aby sme dohodli výhodné podmienky vrátenia a dodania tovaru pre obe zmluvné strany.

Alexandra Hajdučková
SZČO, IČO: 47852267
Telefón: +421918 176184

e-mail: info@e-polis.sk

               

© E-polis.sk, 2015
reklamná agentúra - ROYAL MEDIA SK, s.r.o.